Klik in het bovenstaande menu op het onderdeel
waar je meer informatie over wilt weten

Achtergrond SWTD

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, afgekort “SWTD”, is op 1 januari 2017 ontstaan door een fusie van twee stichtingen: Welzijn Tubbergen en Welzijn Ouderen Dinkelland. Beide stichtingen en hun rechtsvoorgangers bestonden al tientallen jaren en hebben afzonderlijk meerdere fusies meegemaakt.

In 2016 is er bewust gekozen voor een fusie van beide stichtingen. Waarom?
Onze samenleving is, op z’n zachtst gezegd, in beweging. De recente crisis heeft geleid tot ingrijpende bezuinigingen en een omslag in het denken over eigen verantwoordelijkheid en de rol van de overheid. Den Haag stimuleert sinds de crisis de zogenaamde “participatiesamenleving”. Vrij vertaald “meer zelf en samen doen en minder overheidsbemoeienis”. Dat laatste kan worden aangevuld met “minder geld”. Een grote prikkel waren de transities van de participatiewet, de AWBZ en de jeugdwet. De verantwoordelijkheid en uitvoering van deze wetten werd overgeheveld naar de gemeente inclusief een budgettaire korting van soms wel 40%. Ook de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, ambtelijk gefuseerd tot Noaberkracht, kregen deze veranderingen in 2014 en 2015 te verwerken.

Deze maatschappelijke en budgettaire veranderingen hebben ook gevolgen voor het welzijnswerk, ook wel aangeduid als de “vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen”. Behalve beperkte middelen, zetten beide gemeenten stevig in op het realiseren van een participatiesamenleving, onder het motto “Omzien Naar Elkaar”. De gelijknamige beleidsnota is de basis voor alle veranderingen in het maatschappelijk middenveld sedert 2014.

Meer zelf en samen doen, minder overheid

Beide gemeenten zien graag een omslag in de wijze waarop zij zelf, de inwoners en de professionals in het maatschappelijk middenveld samenwerken en hun nieuwe rol pakken. Meer zelf en samen doen, minder overheid. De gemeente geeft aan welke effecten zij gerealiseerd wil zien, inwoners krijgen meer ruimte voor eigen initiatieven, de professionals ondersteunen gemeente en inwoners én professionals werken meer en beter met elkaar samen. Deze ambitie is eind 2015 vertaald in een veranderingsproces dat “heroriëntatie” werd genoemd. Inmiddels hebben alle betrokken organisaties, gesteund door de beide gemeenten, besloten een netwerkorganisatie op te richten. Deze organisatie staat op 1 januari 2018 en vormt daarmee het loket van alle voorliggende voorzieningen in de gemeenten. De gemeente zal vanaf dat moment ook 1 maatschappelijke opdracht en 1 subsidie verstrekken, daar waar het nu allemaal nog versnipperd is.
De ambitie om ook in de toekomst een rol te spelen in het welzijn van de inwoners van beide gemeenten, samen met ruim 400 vrijwilligers, kan alleen worden gerealiseerd door uitbreiding van het werkgebied en takenpakket van beide stichtingen. Daarnaast verkleint een fusie de (personele) kwetsbaarheid van beide stichtingen. Dat dit besluit SWTD geen windeieren heeft gelegd moge inmiddels duidelijk zijn. SWTD speelt een prominente rol in de ontwikkeling van de nieuwe netwerkorganisatie en heeft begin 2017 al extra welzijnsopdrachten gekregen vanuit beide gemeenten zoals jeugdwerk en vrijwillige inzet Dinkelland en coördinatie armoedepreventie Dinkelland en Tubbergen. Daarnaast wordt SWTD vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning door het overnemen van de beide steunpunten van Stichting Informele Zorg Twente.