Privacy verklaring

Dit is het Privacy Statement van de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD). Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt SWTD uw persoonsgegevens. SWTD acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij SWTD veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. Waarom heeft SWTD een


Privacy Verklaring?
We hebben in deze verklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van www.swtd.nl bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met SWTD worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.


Waarop is de Privacy verklaring van toepassing?
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SWTD van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.


Wie verwerkt SWTD persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van SWTD bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer bezoekers/klanten van SWTD. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten en leveranciers van SWTD.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacy Verklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe SWTD omgaat met hun persoonsgegevens.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Kerkstraat 94a Reutum. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.


Waarvoor gebruikt SWTD uw persoonsgegevens?
SWTD mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

Uw toestemming; 

  1. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  2. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  3. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid;
  4. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van SWTD, waarbij uw belang niet prevaleert.

SWTD verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van o.a. de volgende meest gangbare activiteiten:  

  1. Aanmelden voor een cursus NAW gegevens, e-mail voor uitnodigen cursus en eventuele wijzigingen doorgeven, bewaartermijn 2 jaar na laatste contact in een beveiligd software programma
  2. Deelname aan activiteiten/diensten NAW gegevens, e-mail voor contactlegging,  eventuele wijzigingen doorgeven en (soms) bankgegevens voor betalingen, bewaartermijn 2 jaar na het laatste contact in een beveiligd software programma
  3. Overeenkomsten NAW, e-mail gegevens voor contactlegging, vastleggen van verantwoordelijkheden en afspraken, bewaartermijn 2 jaar na het laatste contact in een beveiligd software programma
  4. SWTD heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld, hierin staan alle verwerkingen m.b.t. persoonsgegevens beschreven zoals; welke persoonsgegevens bewaren we, het doel, bewaartermijn en autorisatie.

Hoe gaat SWTD met uw persoonsgegevens om?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.  Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV  Den Haag 0900-2001201


Veilig
Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft SWTD passende maatregelen.  Maatregelingen op technisch vlak o.a.; versleutelen van mail waarin persoonsgegevens staan, alle medewerkers gebruiken een toegangscontrole (gebruikersnaam en wachtwoord) bij gebruik computer, up to date virusscanner, dagelijks back up content. Maatregelen o.a. op organisatorisch gebied; autorisaties vastgelegd, bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers, alert beoordelen of we dezelfde doelen kunnen behalen met minder persoonsgegevens.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen SWTD niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.


Melden van incidenten
Mocht onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit zo nodig melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.


Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van SWTD is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door SWTD zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom, iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?
SWTD bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.


Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.  SWTD kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent SWTD haar medewerking.


Persoonlijk contact met SWTD
Veel contacten tussen u en SWTD verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.


Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, social media (Facebook) of via www.swtd.nl contact met SWTD. Ook sms, whatsapp en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van SWTD. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door SWTD worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, advies te geven of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.


Bezoek aan de website van SWTD
Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.


Wat doen we met uw IP-adres?
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP adres kunt u niet internetten. SWTD houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.


Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de website van SWTD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van SWTD klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.


Wat zijn uw rechten?
Wanneer SWTD persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken.
SWTD verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.


Inzage in uw gegevens
Bent u bekend bij SWTD en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons in bezit zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.


Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op vergetelheid
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door SWTD onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door SWTD kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde telefonisch contact met de SWTD opnemen via de contactgegevens onderaan dit document of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.  Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.


Over dit privacy statement
SWTD kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op  25 april 2019. De meest recente versie vindt u altijd op www.swtd.nl.