Leveringsvoorwaarden personenalarmering

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD)

Bijlage: leveringsvoorwaarden personenalarmering als aanvulling op de huurovereenkomst personenalarmering.

Leveringsvoorwaarden Personenalarmering.

Deze leveringsvoorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een adequate dienstverlening, en maken onderdeel uit van de huurovereenkomst.

Artikel 1 – Algemeen

 1. SWTD verhuurt een alarmeringssysteem voor personenalarmering, welke aangesloten is op de meldcentrale van Zorgcentrale Noord (ZCN). Deze meldcentrale regelt voor de cliënt de afhandeling van de alarmering door het waarschuwen van contactpersonen. ZCN en SWTD sluiten alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van deze hulpverlening.
 2. SWTD verhuurt een personenalarmering die bestaat uit een ontvangsteenheid, bevestigd aan de telefoonaansluiting of internetaansluiting en elektra in de woning van de cliënt, en een zender die de cliënt op het lichaam draagt.
 3. SWTD draagt zorg voor de installatie en het onderhoud van de apparatuur.

Artikel 2 – Dienstverlening

 1. De abonnee is door de alarmeringsapparatuur aangesloten op de meldcentrale.
 2. De abonnee zal alleen gebruik maken van de alarmeringsapparatuur in geval van een noodoproep en verklaart bekend te zijn met de werking van de apparatuur.
  Onjuist gebruik kan leiden tot opzegging van de huur.
 3. Wanneer de abonnee de noodoproep uitzendt, zal de meldcentrale er voor zorgdragen dat:
 • Onmiddellijk een van de contactpersonen van de cliënt zal worden gewaarschuwd, zodat deze de abonnee kan bijstaan. Het waarschuwen van de contactpersonen geschiedt in volgorde, d.w.z. wanneer een van de contactpersonen de waarschuwing van de meldcentrale beantwoordt, de andere contactpersonen niet meer worden gebeld door de meldcentrale.
 • Wanneer de contactpersonen door de meldcentrale niet bereikt worden, wordt een buurtbewoner of de politie gealarmeerd.
 1. De abonnee zorgt ervoor dat de contactpersonen over een sleutel van de woning beschikken, zodat zij in noodgevallen altijd de woning kunnen betreden.
 2. De abonnee draagt zorg voor het contact met de contactpersonen en geeft wijzigingen met betrekking tot de contactpersonen direct door aan SWTD, tel 085-0479400.
 3. De abonnee verklaart, dat door het gebruik van de sleutel zijn/haar woning altijd toegankelijk is, en geeft de contactpersonen en eventueel de buurtbewoner of politie in geval van een noodoproep ook recht op toegang tot de woning van de cliënt.

Artikel 3 – Kosten

 1. De abonnee verplicht zich bij het sluiten van de overeenkomst aan SWTD de kosten te betalen, welke vermeld staan in de desbetreffende huurovereenkomst.
 2. De abonnee machtigt SWTD de in de huurovereenkomst vermelde bedragen, dan wel na prijsstijging het ter zake geldende bedrag, maandelijks automatisch van de rekening van de abonnee ten gunste van SWTD te doen afschrijven. De abonnee verplicht zich te zorgen voor voldoende positief saldo. Indien de abonnee het niet eens is met de afschrijving, kan deze contact opnemen met SWTD, tel 085-0479400.
 3. SWTD behoudt zich het recht voor om maximaal eenmaal per kalenderjaar het abonnementstarief te wijzigen.

Artikel 4 – Storingen

Storingen aan het alarmeringsapparaat en/of de zender dienen zo spoedig mogelijk aan SWTD doorgegeven te worden. SWTD verplicht zich de gemelde storing of klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 x 24 uur te verhelpen. Mocht herstel binnen genoemde termijn niet mogelijk zijn, dan heeft de cliënt recht op een vervangend apparaat.

Artikel 5 – Aansprakelijkheden

 1. SWTD is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolgd is van de uitvoering van de overeenkomst hoe dan ook ontstaan. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:
 • Schade die mogelijkerwijs ontstaat wanneer het betreden van de woning als gevolg van het niet op de art. 2 sub d aangeduide wijze toegankelijk is. In die gevallen zal, indien noodzakelijk, de politie gewaarschuwd worden om de woning te betreden;
 • Schade als gevolg van het (niet) handelen van contactpersonen;
 • Schade van herstel. Indien de klachten en/of storingen zijn toe te schrijven aan foutief handelen van de abonnee, is de abonnee aansprakelijk voor de ontstane schade;
 • Schade als gevolg van het niet (voldoende) functioneren van de alarmeringsapparatuur en/of de dienstverlening door SWTD behoudens in geval van opzet of grove schuld van SWTD.
 • Kosten ontstaan als gevolg van alarmmelding, al dan niet op verzoek van de abonnee, voor bijvoorbeeld medische zorg of andere zorgvoorzieningen, zoals huisarts, thuiszorg of het uitrukken van een ambulance
 • Diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van de alarmeringsapparatuur bij de abonnee of diens huisgenoot, voor zover niet te wijten aan SWTD, is voor rekening en risico van de cliënt. Hieronder vallen ook beschadigingen aan ontvangsteenheid en/of zender, ontstaan als gevolg van externe invloeden zoals blikseminslag, stroomstoring, werkzaamheden aan het telefoonnet, breuk door vallen, evenals de hieruit voorvloeiende kosten van vervanging, voorrijden of reparatie. Bij zoekgeraakte onderdelen van het systeem brengen we de abonnee de inkoopprijs inclusief BTW in rekening.
 1. De abonnee heeft de plicht om bij verhuizing hiervan bericht te zenden aan SWTD. Dit dient voor de feitelijke datum van verhuizing te geschieden. SWTD zorgt voor verplaatsing/verhuizing van de alarmeringsapparatuur. SWTD heeft het recht om de nieuwe huisvestingssituatie als reden van opzegging te beschouwen indien het nieuwe adres buiten het werkgebied van SWTD ligt.
 2. Aansluiting van de aan abonnee verhuurde apparatuur kan plaatsvinden op een analoge of digitale telefoonaansluiting of internetaansluiting. Voorgenomen wijzigingen in de telefooninstallatie of de provider dienen vooraf aan SWTD te worden gemeld, zodat de abonnee duidelijk gemaakt kan worden wat de risico’s zijn die de voorgenomen wijzigingen voor het functioneren van de alarmering met zich mee kunnen brengen. SWTD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen.
 3. Voor uitval van analoge, digitale of VoIp lijnen door problemen bij provider of netspanning, kan SWTD niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 6 – Begin en einde overeenkomst

Zie ook artikel twee en vijf

 1. De overeenkomst treedt in werking op de datum die op de huurovereenkomst staat vermeld.
 2. Bij het einde van de overeenkomst stelt de abonnee de alarmeringsapparatuur weer ter beschikking aan SWTD. Abonnee stelt SWTD hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, telefonisch of per mail: alarmering@swtd.nl waarna SWTD zorgt voor afsluiting en ophalen van de apparatuur. Gelieve de stekkers in het stopcontact te laten zitten totdat de apparatuur wordt opgehaald. Bij in gebreke blijven dient de nieuwwaarde vergoed te worden.
 3. Bij het einde van de overeenkomst zal SWTD de incasso stopzetten met ingang van de eerste dag van de volgende maand. SWTD behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 4. Totdat de apparatuur aan SWTD is teruggegeven, is de abonnee verplicht de maandelijkse bijdrage te betalen.

Artikel 7 – Redenen voor ontbinding

Redenen voor ontbinding kunnen zijn:

 1. Verhuizing buiten het werkgebied van SWTD
 2. Indien abonnee verhuist naar een verzorgingstehuis of verpleeghuis.
 3. Overlijden van de abonnee.
 4. In gebreke blijven, dat wil zeggen niet aan de betalingsverplichting voldoen.
 5. Het constant of veelvuldig nodeloos alarmeren, zie 2b.
 6. In geval van beslagleggen op de roerende goederen van de abonnee, het geraken in staat van faillissement, dan wel indien de abonnee surséance van betaling aanvraagt.