Wat is jeugdwerk?

Jeugdwerk werkt vanuit de leefwereld van jeugdigen en richt zich op de sociaal/emotionele ontwikkeling van de jeugd. Daarmee onderscheidt jeugdwerk zich van de pedagogische en vaak “onvrijwillige” regimes van ouders/opvoeders enerzijds en onderwijs anderzijds. Met name de vrije toegankelijkheid van het jeugdwerk en de vrijwillige deelname van jeugdigen resulteert in een ander type leeromgeving. Deze omgeving biedt de jeugd de ruimte zich op sociaal/emotioneel gebied te ontwikkelen en daardoor een eigen zinvolle plek te verwerven in de samenleving.

Wat zijn de effecten van jeugdwerk?

  • Persoonlijke en sociale ontwikkeling bevorderen
  • Vergroten en versterken van de (maatschappelijke) participatie en het sociale netwerk
  • Ontwikkelen van een gezonde leefstijl (weerbaarheid en vermijden van risicogedrag).

Wat willen we in ons werkgebied met jeugdwerk bereiken?

Met jeugdwerk willen wij bereiken dat de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de jeugd zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Wij willen dat het jeugdwerk vanuit haar expertise een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de sociale en morele codes en vaardigheden, die nodig zijn om zich op een positieve manier te kunnen verhouden tot de ander en de samenleving als geheel.

Jeugdwerk levert een bijdrage aan het versterken van de eigen kracht van jeugd via (sociale) talentontwikkeling en preventieve activiteiten. Daarnaast verwachten wij dat het jeugdwerk een bijdrage levert aan veilige en leefbare kernen, waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor jeugd. Het jeugdwerk verbindt zich daartoe met lokale partners, zoals onderwijs, verenigingen, clubs , andere professionals, mensen uit de omgeving van jeugdigen en uiteraard de jeugd zelf.

Het jeugdwerk dient zich te richten op inwoners in de leeftijd t/m 23 jaar. De focus van het jeugdwerk ligt hierbij op jeugd van 10 tot en met 23 jaar.

De aanpak van Jeugdwerk in Dinkelland

Het jeugdwerk ondersteunt en begeleidt jeugdigen in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid als onderdeel van hun sociale omgeving. De jeugdige, zijn situatie, kansen, mogelijkheden en knelpunten vormen hierbij het uitgangspunt. Het jeugdwerk is gericht op signaleren, preventie, sociale participatie, persoonlijke ontplooiing, weerbaarheid, informatie en advies, persoonlijkheidsvorming, op preventie gerichte educatie.

Er is speciale aandacht voor jeugd die extra ondersteuning/begeleiding behoeven in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Essentieel voor een goede uitvoering van het jeugdwerk is een intensieve afstemming, samenwerking en verbinding plaatsvindt met lokale partners zoals onderwijs, (sport)verenigingen, politie, (school)maatschappelijk werk, JGZ, Team Ondersteuning en Zorg en inwoners.

De jeugdwerker levert een bijdrage aan de gemeentelijke zorgstructuur door actief deel te nemen aan de gemeentelijke signaleringsoverleggen, en indien nodig, aan daaruit voortvloeiende MDO’en (Multi Disciplinaire Overleggen).

Lees meer

Weerbaarheidstrainingen
Wij organiseren weerbaarheidstrainingen voor kinderen in Tubbergen. De training is geschikt voor jongens én meisjes in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Ze leren onder andere hoe ze moeten handelen in gevaarlijke situaties en hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten.

Maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode om aandacht vragen:

  • Uitval van jongeren op school
  • (Cyber)Pesten
  • Middelengebruik
  • Omgaan met geld
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Armoede
  • Multi-media gebruik

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Wessling via ons algemene nummer 085-0479400 of mailen naar a.wessling@swtd.nl