Voorkomen en terugdringen van armoede in Tubbergen en Dinkelland.

In het najaar van 2016 hebben de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen een nota minimabeleid aangenomen. Deze nota is bedoeld om alle acties gericht op het voorkomen en terugdringen van armoede in beide gemeenten nog beter te laten verlopen. Hierbij zijn vele organisaties en initiatieven betrokken. Het is raadzaam om ook deze krachten te gaan bundelen.

SWTD is gevraagd bij te dragen aan de realisatie van het minimabeleid door een Coördinator Armoedepreventie aan te stellen, een werkplan te maken en aan de slag te gaan.

Hoewel er bestuursrechtelijk sprake is van twee verschillende gemeentes, verdient het voorkeur om zoveel mogelijk samen te werken op dit vlak en te delen. SWTD is werkzaam voor beide gemeentes en zal dit vanuit die positie coördineren, stimuleren en borgen.

Armoede: wat is dat?
Er zijn verschillende definities van het begrip armoede. SWTD gaat uit van het volgende:

  • Je hebt onvoldoende inkomen om te kunnen voorzien in basisbehoeften (eten, kleding, woning, etc.) om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.
  • Je hebt in principe wel voldoende inkomen,  maar door omstandigheden heb je schulden en leef je daardoor (tijdelijk) in armoede.

De beleving van armoede is voor iedereen verschillend en armoede is veel meer dan alleen een geldkwestie. Het kan iedereen overkomen. In veel gevallen betekent dat door financiële problemen ook andere problemen om de hoek komen kijken: psychisch, lichamelijk, sociaal, etc. Ook weer aan het werk komen hoeft niet te betekenen dat je zo opeens weer uit armoede kunt komen. Je kunt te weinig verdienen waardoor je bijvoorbeeld geen recht meer hebt op bepaalde regelingen en daardoor je inkomenssituatie niet verbeterd.

Oorzaken van armoede

Armoede kan een gevolg zijn van werkloosheid, veranderende privéomstandigheden, zoals scheiding, verslaving of ziekte, maar ook door bezuinigingen op sociale zekerheid, huurtoeslag en zorg. Armoede kan ook het gevolg zijn van het feit dat iemand niet met geld om kan gaan.

Mensen die in armoede zijn geboren hebben een verhoogde kans om in armoede te blijven leven, niet meer uit deze situatie komen door slecht voorbeeld, laag sociaal niveau en/of te weinig structurele ondersteuning. Er is ook in Tubbergen en Dinkelland een groeiend aantal mensen dat inmiddels op of onder de armoedegrens leeft. Diverse organisaties werken aan het bestrijden van armoede en het ondersteunen van mensen die in armoede leven. Voor diverse aspecten van armoede zijn er verschillende organisaties. Dit vraagt om een integrale aanpak van armoede, waarbij het sleutelwoord ‘verbinden’ is.

Coördinator Armoedepreventie

De beste bestrijding van armoede is werk. Helaas is dat niet voor iedereen voor handen en/of mogelijk. Onlangs heeft het Nibud berekend dat ook mensen mét werk maar met een minimum inkomen steeds vaker te maken krijgen met armoede. Daarom moet er intensief gewerkt worden aan het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van armoede. De uitgangspunten hiervoor zijn: preventie, vangnet en zelfredzaamheid.

  • Door het stimuleren van de juiste hulp, het bieden van langdurige oplossingen, een integrale aanpak en maatwerk
  • De coördinator coördineert, door samenwerking te stimuleren, door versnippering tegen te gaan, door initiatieven aan elkaar te verbinden
  • De coördinator zoekt samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties en bedrijven
  • De coördinator zoekt commitment voor armoedebestrijding in beide gemeentes
  • De coördinator werkt samen met de gemeentes en de andere zorgnetwerken, om de hulpvrager zo snel mogelijk de juiste hulp te bieden, en dat er ook gewerkt wordt aan een oplossing op langere termijn.

Voor meer informatie over de concrete activiteiten en steun die wij kunnen bieden, verwijzen wij u naar onze site www.meedoenintubbergen.nl en/of www.meedoenindinkelland.nl

U kunt ook contact zoeken met Mariska Jogems, Coördinator Armoedepreventie, via ons algemene nummer 085-0479400 of mailen naar m.jogems@swtd.nl

Presentaties: Armoede